Bize Ulaşın: (232)3478866-Mail:info@ozguryonetim.com

İşletme Projesi Hazırlama

           İşletme Projesi Kat Mülkiyeti Birliğinin Bütçesi’dir. Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa yönetici (veya Yönetim Kurulu) gecikmeksizin bir işletme projesi yapar. (KMK.. Md.37) Bu projede özellikle aşağıdaki konular gösterilir. Ana gayrimenkulün bir yıllık yönetiminde tahmini olarak gelir ve gider tutarları hesaplanır.

 Giderler genellikle şunlardır:

  • Yıllık yakıt gideri, yıllık kapıcı, kaloriferci, bekçi, bahçıvan giderleri ve bunların Sosyal Sigortalar Primlerinin yıllık tutarı.
  • Ana gayrimenkulün ortak yerlerinin ve tesislerinin yıllık bakımı, korunma ve işletme giderleri.
  • Ana gayrimenkul sigortalı ise yıllık sigorta primi,
  • Kat malikleri kurulunca kararlaştırılmış işler için yıllık giderler.
  • Beklenmedik ve acil işler giderleri.
  • Tüm giderler her kat malikine KMK. Md.20 deki esaslara göre düşecek tahmini miktar.
  • Tahmini giderlerle diğer muhtemel giderleri karşılamak üzere her kat malikinin KMK. Md.20 deki esaslara göre vermesi gereken avans tutarı.

KMK. Md. 20 ye göre kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça,

  • Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak,
  • Ana gayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi giderleri ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payları oranında katılmakla yükümlüdür.

YUKARIDA BELİRTİLEN ESASLARA GÖRE İŞLETME PROJENİZ HAZIRLANIR.

Back to Top